EESTI BOWLINGU LIIDU ERAKORRALISE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

09. novembril 2002.a.

 

Koosolek toimus Perona Bowlingusaalis, (Metsa 13a, Pärnu)

 

Algus kell 14.30

Koosolekul osalesid:

            1. SK Balti Bowling – esindaja juhatuse liige (Ülo Reimani volituse alusel) Rein Mölder

            2. Forselius Bowling – esindaja juhatuse liige Raul Koni

            3. Reval Bowling Club – esindaja juhatuse liige Aivar Vadi

            4. FIN Bowling – esindaja juhatuse liige Esa Kytömaa

            5. Klubi Honda S2000 – esindaja juhatuse liige Magnar Bergmann

            6. Perona Bowling – esindaja juhatuse liige Raivo Tamm

            7. Viljandi Bowling Club – esindaja juhatuse liige Anmar Pihlak

Koosolekult puudusid:

            1. Rakvere Bowling

            2. Planet Bowling

            3. BC Tallinn

 

Vastavalt põhikirjale omavad EBL liikmed (klubid) üldkoosolekul igaüks ühe hääle. Erakorraline üldkoosolek on hääleõiguslik sõltumata osavõtjate arvust. Koosolekul on esindatud 7 hääleõiguslikku liiget.

 

Koosoleku juhataja Raul Koni

Koosoleku protokollija Rein Mölder

 

KOOSOLEKU KÄIK

 

1. Koosoleku avamine.

R. Koni andis informatsiooni: EBL omab seisuga 09.11.2002 kümme (10) liiget, kellest 7 on esindatud erakorralisel üldkoosolekul. Kõikide esindajate volitused on kontrollitud. Hääleõiguslik kvoorum 7 häält (EBL põhikiri § 20)

Ettepanek - avada koosolek

Otsustati: Avada kookolek

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine.

R. Koni tutvustas eelmise koosoleku protokolli ja tegi ettepaneku see kinnitada.

Otsustati: Kinnitada koosoleku protokoll

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

3. Päevakorra kinnitamine.

Juhatuse poolt esitati järgmine päevakorra projekt:

            - juhatuse aruanne tehtud tööst.

- EBL uus põhikiri

- EBL võistlusmäärused

- juhatuse tööjaotuse tutvustus ja muud küsimused

Otsustati: Kinnitada päevakord

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

           

4. Päevakorra arutamine.

Punkt 1.  Juhatuse aruanne tehtud tööst

Juhatuse aruande esitas EBL president R. Koni. Oluliste tulemustena uue juhatuse poole aasta tegevuse tulemusena toodi esile:

1. Põhilises osas on korrastatud EBL liikmeskond. Liikmeid on kokku 10 klubi (MTÜ-d). Tänaseks on vajalikud dokumendid esitanud 9 klubi, puudulikud on andmed Planet Bowling Club osas. Kokku on klubides 155 aktiivset liiget, lisaks peaks olema Planet Bowlingu liikmed, kelle kohta andmed puuduvad.

2. Eesti Bowlingu Liidu detsembris 2001 peetud läbirääkimised Eesti Keegliliiduga (Ekel) bowlingu eraldi esindamisest rahvusvahelisel tasemel ei andnud tulemusi. Selleks, et Eesti bowlingusport saaks osaleda ka rahvusvahelistel üritustel, samas säilitades iseseisvuse majanduslikult ning spordiala juhtimisel, on saavutatud Ekel-ga kompromisslahendus. Eesti Bowlingu Liit liitub Ekel-ga. Ühinemine on teostunud. Ekel-le on deklareeritud esialgselt 100 sportlast, tasutud on liitumismaks.

Soovitus klubidele: kaastata oma klubilise tegevusega maksimaalselt bowlinguhuvilisi.

 

Koosolekuga liitus täiendavalt kell 15.05 BC Tallinn - esindaja Aare Noormaa.

Sellega on hääleõiguslikuks kvoorumiks 8 häält.

 

3. Kujundatud on EBL liikmekaart, mis antakse välja kõigile EBL-ga liitunud klubide liikmetele. Kaartide väljaandmine toimub tõenäoliselt novembrikuus.

4. Uus juhatus on pidanud koosolekuid 4 korral. Arutatud on mitmeid bowlinguspordi arendamisega seotud küsimusi.

5. Kasutusele on võetud uus interneti doomen www.ebl.ee, kuna senist, mis oli registreeritud Reval Bowling Club nimele, ei olnud A. Vadi nõus loovutama.

6. Uus võistlushooaeg on käivitunud. Avavõistluseks oli "38th AMF WORLD CUP ESTONIAN QUALIFICATION 2002" Tartus, koostatud on 2002-2003 võistluskalender ning otsustatud korraldada 2003. aasta augustis rahvusvaheline võistlus Estonian Open 2003.

Küsimused:

A. Vadi - Kes suhtleb rahvuvaheliste organistaioonidega ?

Vastus: Juhatuse liige Magnar Bergmann, kes on ka Ekel juhatuse liige.

 

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

Hääletamine: poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

Punkt 2. EBL uus põhikiri

R. Koni: Juhatuse poolt on kõigile liikmetele välja saadetud uue põhikirja kaks redaktsiooni. Klubide poolt ei ole laekunud ühtegi parandust ega muudatusettepanekut. Sisuline erinevus on kahe projekti vahel vaid IV peatüki JUHTIMINE punktis 17 ja puudutab hääleõigusliku kvoorumit üldkoosolekul. Muus osas on projektid identsed.

 

Ettepanek: lugeda kehtetuks vana põhikiri ja võtta vastu uus põhikiri hääletades eraldi punkti 17 redakstioon ning teised võimalikud parandused ja täpsustused.

 

Otsustati: lugeda kehtetuks vana põhikiri ja võtta vastu uus põhikiri juhatuse poolt pakutud korras.

Hääletamine: poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

Arutelu:

R. Mölder, SK Balti Bowling - Toetame volinike süsteemi, kuna pregu on kahes klubis ca pooled aktiivsetest sportlastest. Samas hääleõigust vaid 20 % (kahel klubil).

R. Koni, Forselius Bowling - Üks klubi - üks hääl lihtsam. Klubide kasvades "ebaõiglus" kaob või vähemalt väheneb. Volinike süsteemi korral ei saa volinikud edasi volitada ja puuduva voliniku hääl läheb üldkoosolekul kaotsi.

Otsustati, et lahendatakse hääletamise teel.

Ettepanekud muudatusteks ja parandusteks:

1. Jätta põhikirja punktist 9 valja viimane lause " Teisete riikide bowlingumänguga tegelevate spordiliitude üksikliikmed ei saa kuuluda EBL’i". - autor SK Balti Bowling, R. Mölder.

Panna hääletusele.

2. Muuta punktis 19 fikseeritud tähtajad pikemaks - autor Reval Bowling Club, A Vadi

Arutuse käigus ei leidnud toetust ja ei panda hääletusele.

3. Punkt 22.7 "EBL’i võistlusmäärusete kinnitamine" viia punkti 23. alla - juhatuse ülesannete hulka. - autor SK Balti Bowling, R. Mölder.

Panna hääletusele.

 

Hääletamine muudatuste ja paranduste osas:

1. Punkti 9 osas.

Hääletamine: poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

2. Punkti 22.7 osas

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 hääl.

 

Hääletamine põhiküsimuses, s.t. punkti17 osas:

1. variant - igal liikmel (klubil) üldkoosolekul üks hääl.

Hääletamine: poolt 2 häält, vastu 1 hääl, ei hääletanud 5.

2. variant - liikmel (klubil) proportsionaalne (volinike) esindatus üldkoosolekul.

Hääletamine: poolt 5 häält, vastu 1 hääl, ei hääletanud 2.

 

Seega on otsustatud vastu võtta uus põhikiri punkti 17 tekstiga:

"17.         EBL’i kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt 2 korda aastas.

Üldkoosolekud toimuvad veebruaris-märtsis (esimene korraline üldkoosolek) ja augustis (teine korraline üldkoosolek). Teine korraline üldkoosolek peab toimuma vähemalt üks nädal enne uue võistlushooaja algust. Võistlushooaeg kestab 01. septembrist – 31. augustini.

EBL’i iga liikme esinduskvoodiks üldkoosolekul on üks (1) volinik iga viieteiskümne (15) üksikliikme kohta. Liikmetel, kellel on alla viieteistkümne üksikliikme, on üks (1) volinik. Klubidel, kellel on rohkem kui seitsekümmend viis (75) üksikliiget, on maksimaalseks esinduskvoodiks viis (5) volinikku."

... ning muudatustega punktide nr 9 ja 22.7 osas.

 

Koosolekult lahkus kell 15.55 FIN Bowling - esindaja Esa Kytömaa.

Seega on hääleõiguslikuks kvoorumiks 7 häält.

 

Punkt 3. Võistlusmääruste kinnitamine

R. Koni: Juhatuse poolt on kõigile liikmetele välja saadetud võistlusmääruste uus redaktsioon. Klubide poolt ei ole laekunud ühtegi parandust ega muudatusettepanekut.

 

Ettepanek: võtta vastu/kinnitada EBL võistlusmäärused 2002-2003 hooajaks.

 

Otsustati: Kinnitada Eesti Bowlingu Liidu võistlusmäärused 2002 – 2003

Hääletamine: poolt 5 häält, vastu 1 hääl, erapooletuid 1 hääl.

 

Punkt 4. Muud küsimused ja informatsioon

Päevakorra punkti raames arutati vestluse korras EBL ja bowlinguga seotud küsimusi nagu  rahvusvaheliste suhete arendamine ja osalemine rahvusvahelistel võistlustel, osalemine põhjamaade meistrivõistlustel ning juunioride EM-il , Eesti 2003.a. meistrivõistluste korraldamine, tutvustati juhatuse tööjaotust.

 

Ettepanek: lõpetada EBL erakorraline üldkoosolek.

 

Otsustati: Koosolek lõpetada

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

Koosolek lõppes kell 16.45

 

 

 

Raul Koni
Koosoleku juhataja                                                                                             


Rein Mölder
Protokollija