EESTI BOWLINGU LIIDU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

05. aprillil 2003.a.

 

Koosolek toimus Kuulsaalis, Tallinnas

Algus kell 19.35

Koosolekul osalesid:

                1. SK Balti Bowling - esindajad Ülo Reiman, Rein Mölder

                2. Forselius Bowling - esindajad Raul Koni, Udo Sulp

                3. BC Tallinn - esindaja Peeter Prems (volituse alusel)

                4. Planet Bowling - esindaja Sergei Krainik

                5. Klubi Honda S2000 - esindaja Magnar Bergmann

                6. Rakvere Bowling - esindaja Aigar Kink

                7. Viljandi Bowling Club - esindaja Anmar Pihlak

Koosolekult puudusid:

                1. Perona Bowling

                2. FIN Bowling

                3. Reval Bowling Club

 

Koosolekut juhatas Raul Koni, protokollis Rein Mölder.

 

KOOSOLEKU KÄIK:

 

1. Koosoleku avamine.

R. Koni informatsioon: EBL eelmise (09.11.2002.a.) üldkogu koosolekul tehtud protseduuriliste ebatäpsuste tõttu ei kehti seal vastuvõetud põhikiri. Seetõttu tuleb rakendada 28.12.1999 vastuvõetud põhikirja esindusreegleid, s.t. iga EBL liige peab olema esindatud üldkogu koosolekul vähemalt ühe volitatud isikuga ja omab ühe hääle.

Üldkogu koosoleku teade ja päevakord teatati liikmetele 19. märtsil 2003.a., seega mitte 28.12.1999.a. põhikirja § 19 kohaselt. Ükski EBL liige üldkogu koosoleku kokkukutsumise etteteatamise aega ei vaidlustanud ega nõudnud koosoleku edasilükkamist. Reval Bowling Club (A. Vadi) teatas, et ei saa mõjuvatel põhjustel osaleda üldkoosolekul, Perona Bowling Club poolt antud volitus hr Ülo Reimanile ei ole kooskõlas Mittetulundusühingute seadusega, FIN Bowling ei ole teatanud oma mitteosalemisest.

BC Tallinna poolt 01.04.2003 tehtud täiendusettepanek päevakorrale on arvesse võetud.

EBL omab seisuga 05.04.2003 kümme (10) liiget, kellest 7 on esindatud korralisel üldkoosolekul. Kõik esindajad on volitatud esindama oma klubi koosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline.

Ettepanek - üldkoosolek läbi viia järgmise päevakorraga:

1. Koosoleku avamine

2. Kvoorumi kontroll

3. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

4. EBL põhikirja kinnitamine

5. EBL juhatuse valimine (BC Tallinn täiendus)

6. Majandusaasta aruande kinnitamine

7. EKeL üldkoosoleku informatsioon ja sellega seotud edasised EBL poolsed sammud

8. Muud küsimused

9. Koosoleku lõpetamine

 

Otsustati: Üldkogu koosolek läbi viia ja kinnitada päevakord.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

2. Kvoorumi kontroll

Üldkoosolekul on esindatud 7 liiget ehk 70% hääleõiguslikest liikmetest  ja koosolek on ostustusvõimeline.

 

3. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine.

R. Koni tutvustas eelmise koosoleku (09. novembril 2002.a. Pärnus) protokolli ja tegi ettepaneku see kinnitada.

Otsustati: Kinnitada koosoleku protokoll

Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 1 hääl (P. Prems - BC Tallinn), erapooletuid 0 häält.

 

4. EBL põhikirja kinnitamine

Tulenevalt EBL astumisega Eesti Keegliliidu liikmeks ning viimase otsusega võtta suund üheksa kurika keegli ja kümne kurika keegli liitude ühendamiseks/reorganiseerimiseks üheks spordiliiduks, on otstarbeks mitte arutada nimetatud päevakorra punkti ja tegeleda uue loodava organisatsiooni küsimustega.

M. Bergmanni (Klubi Honda S2000) ettepanek - jätkata tegevust 28.12.1999.a. kinnitatud põhikirja alusel.

Otsustati: EBL jätkab tegevust 28.12.1999.a. kinnitatud põhikirja alusel.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

               

5. EBL juhatuse valimine.

R. Mölder (SK Balti Bowling) tegi ettepaneku, et juhatus võiks jätkata samas koosseisus, s.t. valida uus juhatus 7 liikmelisena, nimeliselt:

R. Koni, Ü. Reiman, U. Sulp, M. Bergmann, R. Beekmann, R. Tamm, R. Mölder.

Ü. Reiman (SK Balti Bowling) tegi ettepaneku lisada kandidaatide nimekirja P. Prems.

EBL põhikirja alusel on juhatus kuni 7 liikmeline. Koosolekul osalejad ei toetanud ettepanekut P.Premsi lisamiseks kandidaatide nimekirja.

Otsustati:

5.1. Uus juhatus valida 7 liikmelisena.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

5.2. Valida juhatusse: R. Koni, Ü. Reiman, U. Sulp, M Bergmann, R. Beekmann, R. Tamm, R. Mölder

Hääletamine: poolt 4 häält, vastu 2 häält (A. Pihlak - Viljandi Bowling Club, S. Krainik - Planet Bowling), erapooletuid 1 hääl (Ü. Reiman - SK Balti Bowling).

 

6. 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Informatsiooni 2002.aasta majandustegevuse kohta esitas juhatuse liige R. Mölder. 2002. aasta tulud moodustasid kokku 43501 krooni, millest 42300 krooni liikmemaksudest, 1171 krooni võistlusmaksudest ja 30 krooni pangaintressidest. Kulud moodustasid kokku 44676 krooni, millest 5047 krooni kulutati võistlustel osalemiseks (AMF ja EGC), 3000 krooni Eesti 2002 Meistrivõistluste karikatele, 35100 krooni EkeL sisseastumis- ja liikmemaksudeks ning 1439 krooni muude teenuste eest tasimiseks (veebileht ja pangateenused). Kokku ületasid kulud tulusid 1175 krooni võrra. Bilanss seisuga 31.12.2002 on tasakaalus summas 29036 krooni. EBL tegevus on toimunud ühiskondlikus korras, Töötasusid ei ole makstud. Klubides tegutses ja oli registreeritud seisuga 31.12.2002 kokku 161 bowlingusportlast- ja harrastajat.

 

Otsustati: Kinnitada EBL 2002.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt kulud ületavad tulusid 1175 krooni ja bilansi maht seisuga 31.12.2002 on 29036 krooni.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

7. EKeL üldkoosoleku informatsioon ja sellega seotud edasised EBL poolsed sammud

R. Koni andis informatsiooni EKeL üldkoosoleku kohta. Oluline oli see, et EBL esines koosolekul ühtse ja terviklikuna. Koosoleku protokolli ja seal tehtud otsuseid saab lugeda Eesti Keegliliidu veebilehelt. Lähitulevikus saavad oluliseks Eesti Keegliliidu ja Eesti Bowlingu Liidu reorganiseerimise küsimused mõlema spordiala efektiivse arendamise ja juhtimise parendamiseks. EBL ettepanek mõlema organisatsiooni reorganiseerimiseks oleks järgmine:

- Eesti Keegliliit ja Eesti Bowlingu Liit ühinevad uude organisatsiooni, nimetusega (näiteks) Eesti Veeremängude Liit (EVL). Ühinemisel võetakse aluseks Mittetulundusühingute seaduse § 64 sätted.

- EVL on nii EKeL kui ka EBL õigusjärglane ning EKeL ja EBL lõpetavad oma tegevuse iseseisvate juriidiliste isikutena (mittetulundusühingutena).

- EVL juhtida jääb kaks eraldi spordiala - 9 kurikaga keegel ja 10 kurikaga keegel (bowling), milleks moodustatakse uue liidu sees eraldi juhtimisstruktuurid.

EKeL üldkoosolekul otsustati, et lisaks EKeL juhatusele kaasatakse reorganiseerimist ettevalmistatavasse töögruppi 3 keegli ja 3 bowlingu esindajat. Ettepanek on kaasata töögruppi Peeter Prems (BC Tallinn), Anmar Pihlak (Viljandi Bowling Club) ja Magnar Bergmann (Klubi Honda S2000).

Toimus arutelu, milles osalesid kõik koosolekul viibinud.

P. Prems tegi ettepaneku, et reorganiseerimise ettevalmistavasse töögruppi kuuluksid EBL juhatuse liikmed.

Hääletusele pandi kaks ettepanekut reorganiseerimise töögrupi komplekteerimiseks:

R. Koni ettepanek - valida koosolekul 3 liiget.

Hääletamine: poolt 3 häält, vastu 2 häält, erapooletuid 0 häält.

P. Premsi ettepanek - töögrupi moodustab/valib EBL juhatus.

Hääletamine: poolt 4 häält, vastu 3 häält, erapooletuid 0 häält.

 

Otsustati:

7.1. Põhimõtteliselt nõustuda esitatud reorganiseerimise ettepanekuga.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

7.2. Töögrupi moodustab/valib EBL juhatus

Hääletamine: poolt 4 häält, vastu 3 häält, erapooletuid 0 häält.

 

8. Muud küsimused

8.1.P. Prems (BC Tallinn) tõstatas küsimuse Eesti osalemisest võistlusest "European Gold Cup 2003" Poolas.

Info andis R. Mölder. EBL ei ole vastu võtnud otsust võistlusel osalemise kohta. Puudunud on huvi, kuna võistlusreglement näeb ette, et osaleda saavad võistlejad, kelle AVK ei ületa 180 punkti. Liidul puuduvad ka vahendid kellegi lähetamiseks. Ei ole olnud ka initsiatiivi (sooviavaldusi) klubide poolt.

P. Prems teatas, et BC Tallinna liikmetel oleks huvi võistlusel osalemiseks.

Otsustati: Juhatusel täpsustada 9. aprilliks klubide soovid EGC 2003 osalemiseks, mille järgselt täpsustada osalemise võimalused ja tingimused.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

8.2. A. Pihlak (Viljandi Bowling Club) tegi ettepaneku juhatusele põhjalikumalt ette valmistada üldkogu koosoleku materjalid, need eelnevalt klubidele välja saata läbitöötamiseks ja parandusettepanekute tegemiseks. See vähendaks liigseid vaidlusi üldkoosolekul ja hoiaks kokku kõigi aega.

R. Koni - Kahtlemata õige ettepanek, kuid tuleb märkida, et klubide poolt on tagasiside väga halb. Nii ei tulnud EBL põhikirja uue redaktsiooni kohta (arutati 09.11.2003.a. erakorralisel üldkogul) ühtegi parandus- ega täiendusettepanekut ning kogu arutelu (vaidlus) jäi koosolekule. Tänase koosoleku päevakorra täpsustamiseks tegi BC Tallin ettepaneku 3 päeva enne koosolekut. Vaja oleks, et töö klubide tasemel (juhatustes) oleks aktiivsem ja seisukohtadest (ka siis, kui parandusi või ettepanekuid ei ole) teatada.

 

8.3. R. Koni (Forselius Bowling Club) tegi ettepaneku korraldada AMF 2003 valikvõistlus Tallinnas, Kuulsaalis, kuna siin on AMF rajad. Teha ettepanek klubidele võistluse korraldamiseks augusti lõpus – septembri alguses. Forselius Bowling sel aastal ei pretendeeri korraldamisele.

Otsustati: Huvitatud klubidel esitada sooviavaldused AMF 2003 valikvõistluse korraldamiseks EBL juhatusele  1. maiks 2003.a.

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

9. Koosoleku lõpetamine

Otsustati: Koosolek lõpetada

Hääletamine: poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

 

Koosolek lõppes kell 21.05

 

 

 

Raul Koni
Koosoleku juhataja                                                                                                                             

                                                                                                            

Rein Mölder
Protokollija